FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE ... - FSP - UVT

18 Iul 2014 ... Raportarea rezultatelor cercetării științifice a membrilor FSP 2011 – 2012 – 2013 ... Dragoș Iliescu (SNSPA), care dețin atestatul de abilitare. ... Implementarea Regulamentelor de admitere nivel licență și master ce ... al Spaţiului Economic European (2013-2017), atât prin proiecte de mobilităţi, cât.

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE ... - FSP - UVT - Related Documents

psihologie judiciară - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Minţi criminale. Ed. Trei,. Bucureşti, pp. 35-127 ... Dacia, Cluj-Napoca,. Howitt, D. (2015) Introduction to Forensic and Criminal Psychology, Pearson. Gheorghe ...

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE ... - FSP - UVT

18 Iul 2014 ... Raportarea rezultatelor cercetării științifice a membrilor FSP 2011 – 2012 – 2013 ... Dragoș Iliescu (SNSPA), care dețin atestatul de abilitare. ... Implementarea Regulamentelor de admitere nivel licență și master ce ... al Spaţiului Economic European (2013-2017), atât prin proiecte de mobilităţi, cât.

1 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE ... - FSP - UVT

Procese cognitive superioare. Gândirea, decizia, raționamentul, rezolvarea de probleme. Prelegerea, conversația euristică, problematizarea. Inteligența.

Facultatea de Sociologie şi Psihologie - UVT

IF/ZI Eseu motivaţional. 25% şi media ... examenului de bacalaureat-75%. Sociologie. Sociologie. IF. Notă eseu motivaţional-25% şi ... Pedagogie. IF interviu.

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE ... - FSP

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie Clinica si Psihoterapie. 1. Date despre ... Elaborarea unei strategii de intervenţie pentru un caz specific. 7.

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE ...

(Eds.) Teorii și modele în psihologia sănătății ocupaționale (pp. 265–294). Timișoara: Editura. Diacritic. 5. Teoria autodeterminării. Prelegere, demonstrație,.

1 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE ... - UVT

Fax: 4 0256-592.320, www.socio.uvt.ro. . DECANAT. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI PSIHOLOGIE. PROBE DE ADMITERE PE PROGRAME DE STUDII. Nr.

Anexa 4 - Facultatea de Sociologie si Psihologie - UVT

1 Iul 2019 ... Proba orală constă în prezentarea celor două subiecte propuse pe biletul de ... Psihopedagogie specială: proba I (Evaluarea cunoştinţelor ... concepere a subiectelor sunt asemănătoare cu cele specifice examenului de titularizare. ... Cucoș, C. (2014), Pedagogie, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura ...

Braille şi LMG - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Stăpâneşte fondul principal de semne al limbajului mimico-gestual românesc şi alfabetul Braille. • Înţelege specificul comunicării în limbaj mimico-gestual, ...

Management de caz - Facultatea de Sociologie si Psihologie

263511- Asistent de cercetare în asistența socială; 263512- Inspector social. 2. Date despre disciplină. 2.1 Denumire disciplina. MANAGEMENT DE CAZ.

25.03.2015 - Facultatea de Sociologie si Psihologie - UVT

25 Mar 2015 ... noastră : Sociologie și Pedagogie) și solicită completarea ... cel puțin trei cazuri supuse, fiecare, unui design experimental cu un singur subiect; (d) se ... Nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat, la o disciplină la ... Pentru anul universitar 2015-2016, concursul de admitere se desfăşoară în perioada.

Anexa nr - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

Untitled - Facultatea de Sociologie si Psihologie - UVT

obţinută la un test care evaluează competențele ... (examinări psihologice în armată, poliţie sau ... Timişoara; Seri de documentare psiho (săptămânal);.

1 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE. EXTRAS DIN ...

24 Iul 2013 ... Test tip grilă din aceeaşi tematică şi bibliografie (diferit faţă de primul). Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor.

Anexa nr. 2 - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Numeralul - definiţie descriptivă, criterii de clasificare, flexiune, funcţii (2h). - Verbul - definiţie, clasificare, flexiune, (2h) funcţii. 6.2. Clasele lexico-gramaticale ...

fișa disciplinei - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Percepția socială. Expunerea, Exercițiul, Lucrul individual și pe echipe,. Studiul de caz. 2 ore. Psihologia maselor. Expunerea, Exercițiul, Lucrul individual și ...

manipulare și tehnici - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Psihologie. 2. Date despre disciplină. 2.1 Denumirea disciplinei. TEHNICI DE MANIPULARE ŞI CITIRE A GÂNDURILOR. 2.2 Titularul activităţilor de curs.

Psihologia învățării - Facultatea de Sociologie si Psihologie

intervenții pe probleme de învățare (sau motivație pentru învățare);. • Capacitatea de a aplica în situații educaționale concrete teoriile învățării, după o ...

Pedagogii alternative - Facultatea de Sociologie si Psihologie

PEDAGOGII ALTERNATIVE. 2.2 Titular activităţi de curs. Conf.univ.dr. ELENA DANCIU. 2.3 Titular activităţi de seminar. Conf.univ.dr. ELENA DANCIU. 2.4 Titular ...

Psihologia dezvoltării - Facultatea de Sociologie si Psihologie - UVT

FACULTATEA de SOCIOLOGIE și PSIHOLOGIE ... Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) ... Expunerea, sinteza.

Consilierea carierei - Facultatea de Sociologie si Psihologie

2.1 Denumirea disciplinei. Consilierea carierei. 2.2 Titularul activităţilor de curs dr. ERDEI Ildikó. 2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar drd. PĂCURAR Roxana.

Asistenta sociala - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Atunci tăiați, dracului, ajutoarele sociale pentru putori!, http://www.argesplus.ro/dan-badea-vreti-autostrazi-si-spitale-atunci-taiati-dracului-ajutoarele-sociale-.

Politici sociale - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Politici sociale. 2.2 Titularul activităţilor de curs. Lect. univ. dr. Melinda Dincă. 2.3 Titularul activităţilor de seminar. Lect.univ.dr. Melinda Dinca. 2.4 Anul de studiu.

Psihopedagogia creativității - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Din jurnalul unui grup creativ, Editura Augusta, 2001. Roco, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Bucureşti, 2001. Roşca, Al., Creativitatea ...

Istoria sociologiei I - Facultatea de Sociologie si Psihologie

germane (I). Max Weber şi orientarea unui demers comprehensiv- interpretativ în arealul sociologic. Conversaţia didactică, Lucrul cu manualul/cărți,. Exerciţiul ...

Dizabilități intelectuale - Facultatea de Sociologie si Psihologie - UVT

DIZABILITATI INTELECTUALE. 2.2 Titularul ... Materiale didactice adaptate pentru studenţii cu dizabilităţi ... Evaluarea copiilor cu dizabilitate intelectuală.

Intervenții Cognitiv - Facultatea de Sociologie si Psihologie

terapiei cognitiv-comportamentale. ✓ Analiza relaţie dintre cogniţii şi emoţii si cunoaşterea rolului acestora în declanşarea şi menţinerea simptomelor clinice. 7.

fişa disciplinei - Facultatea de Sociologie si Psihologie - UVT

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe. 5. Documentare ... Mindfulness pentru începători, Editura Trei,. Bucureşti. C6. – C.7 Lucru în grup şi ...

Sociologia familiei - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri. 11. Tutoriat ... familiei. “ “ 3. Familia tradițională și familia modernă. Realități sociale. 4.

Educaţie timpurie - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Educația timpurie: delimitări conceptuale. , obiective şi domenii de ... practicilor promițătoare în educația timpurie din România, Editura Alfa LMD, București ...

Educaţie interculturală - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Educaţie interculturală Pedagogie, Anul III, 2017-2018, sem II. 2.2 Titularul ... Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri. 6. Tutoriat. 4.

Fundamentele pedagogiei - Facultatea de Sociologie si Psihologie

iieducationalespecifice. PIPP: ... Cristea, S. (2011), Fundamentele pedagogiei, Ed. Polirom, Iași. ... definitivat și gradul didactic II, Ed. Polirom, Iași. cap.1,4,5.

Managementul clasei de - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Managementul clasei de elevi și a grupei de preșcolari. 2.2 Titularul activităţilor de curs ... Scurte prezentări în powerpoint pentru stimularea exerciţiului reflectiv ...

Deficiențe multiple - Facultatea de Sociologie si Psihologie - UVT

multiple/surdocecitate. Irecson: București. Mednick, M. (2004). Supporting children with multiple disabilities. The Questions Publishing Company: Birmingham.

CV limba Română - Facultatea de Sociologie si Psihologie - UVT

Numele si adresa angajatorului Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Calea Dorobantilor, nr. 4, Timisoara, jud. Timis. Tipul activitatii sau sectorul de activitate.

Istorie şi didactica istoriei - Facultatea de Sociologie si Psihologie

conversația, problematizarea. Prezentare PPT ... conversaţia euristică,. Brainstorming. Prezentare PPT ... conversația euristică. Prezentare PPT. Film didactic.

Cerere echivalare studii - Facultatea de Sociologie si Psihologie - UVT

Nr.________din__________ . Către. Comisia de recunoaștere și echivalare a studiilor din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie. Subsemnatul(a), ...

Curriculum vitae Europass - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Psihologie politică, Consiliere şcolară, Analiză tranzacţională, Educaţie Specială-Logopedie, Modul de. Consiliere Şcolară, Psihologie Juridică, Modul ...

teoria şi metodologia evaluării - Facultatea de Sociologie si Psihologie

Proiectul. Portofoliul. Observarea sistematică a comportamentului elevilor ... calificative şi evaluarea prin note. Prelegere ... Aspecte deontologice privind evaluarea și aprecierea / notarea elevilor ... mai bine cu specificul acestora. Argumentaţi ...

1 facultatea de sociologie şi psihologie decanat. tabel ... - OSUT

Galați Naomi. PIPP. III licență. 86. Borgovan Nadia Lavinia. PPS. I licență. 87. Ion Elena. Asistență Socială. III licență. 88. Sbenghea Giorgiana. Sociologie.